Wstrzymanie termonów sądowych z powodu epidemii

Terminy sądowe zawieszone z powodu epidemii

31 marca 2020 r. weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów, która uregulowała kwestię terminów w postępowaniach sądowych. Z tym dniem koronawirus spowodował zawieszenie terminów sądowych i procesowych – pisze w swoim blogu pan mec. Dariusz Mojecki, radca prawny.

 

[artykuł stanowi skrót artykułu mec. Mojeckiego, który jest dostępny tutaj]

 

ZAWIESZENIE TERMINÓW SĄDOWYCH
I PROCESOWYCH

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu koronawirusa w następujących rodzajach postępowań:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy o grach hazardowych,

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

 

BRAK ZAWIESZENIA TERMINÓW SĄDOWYCH
I PROCESOWYCH W SPRAWACH PILNYCH

Czy są jakieś wyjątki? Tak. Najważniejszy z nich dotyczy tego, że wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy spraw pilnych.

Sprawami pilnymi są sprawy:

1) w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania;

2) w których jest stosowane zatrzymanie;

3) w których orzeczono środek zabezpieczający;

4) przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a-185c albo art. 316 § 3 Kodeksu postępowania karnego, gdy podejrzany jest zatrzymany;

5) w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;

6) w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego;

7) o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

8) w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;

9) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;

10) o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

11) dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;

12) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

13) z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 8-12;

14) wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;

15) o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;

16) przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;

17) sprawy, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd administracyjny;

18) sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności.

Jakie są inne wyjątki? O nich w artykule pana mec. Dariusza Mojeckiego pt.: Koronawirus: zawieszenie terminów sądowych.

***

Poprzedni artykuł mec. Mojeckiego w serwisie Koronawirus i biznes >>

Zdjęcie: Bill Oxford

Comments

Be the first to comment on this article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Go to TOP