Czy koronawirus to siła wyższa?

“Przepisy dają pewne możliwości działania i uchronienia się przed skutkami niewykonania umów w czasach pandemii koronawirusa.” – pisze mec. Dariusz Mojecki, radca prawny.

Zasadą jest, że niewykonanie umowy skutkuje obowiązkiem zapłaty drugiej stronie odszkodowania, wyjąwszy sytuację, w której “niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Jedną z takich okoliczność wyłączających odpowiedzialność może być właśnie siła wyższa.

SIŁA WYŻSZA W UMOWIE STRON

W niektórych umowach strony same definiują przypadki wiły wyższej i jej wpływ na wykonanie umowy. Wtedy w pierwszej kolejności należy przeanalizować umowę, bo może już tylko na tej podstawie da się ustalić, że koronawirus to siła wyższa skutkująca np. możliwością rozwiązania umowy bez jakiegokolwiek odszkodowania dla każdej ze stron umowy.

Ale nawet to, że siła wyższa nie została zdefiniowana w umowie, nie oznacza, że nie można się na nią powołać.

CZYM ZATEM JEST SIŁA WYŻSZA?

Przepisy Kodeksu cywilnego jej nie definiują. Można jednak przyjąć, że siła wyższa to zdarzenie:

  1. zewnętrzne,
  2. niemożliwe do przewidzenia,
  3. którego skutkom nie można zapobiec.

Pandemia koronawirusa może oczywiście jak najbardziej te przesłanki spełniać.

OBECNIE ZAWIERANE UMOWY

Jak twierdzi pan mec. Dariusz Mojecki, radca prawny – “pandemia jest faktem, trudno mówić w takiej sytuacji o braku możliwości jej przewidzenia w najbliższej przyszłości. Dlatego warto do umowy wprowadzić odpowiednie klauzule zabezpieczające, szczególnie w umowach B2B. Strony mogą uzgodnić, że pandemia i konkretne zdarzenia z nią związane mogą np. stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź odstąpienia od niej.”

Więcej na temat innych możliwości ochrony zawartych w Kodeksie cywilnym, a także o porozumieniu stron, można przeczytać w artykule pana mec. Dariusza Mojeckiego, w blogu Sprzeciw od nakazu zapłaty.

Comments

Be the first to comment on this article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Go to TOP